Ita Fu

dried wheat gluten in long flat sheets - 130 g