Takuan Sliced

Japanese pickled daikon radish - 50 g